វេទិកាសំណួរចម្លេីយជាមួយវាគ្មិនសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ (២៥ ១១ ២០១៦)

1280
Download now
Published on December 08 ,2016 by NCDD

សិក្ខាសាលា​ជាតិ​ស្តី​ពី​ការរៀបចំ​ផែនការ​សកម្មភាព និង​ថវិកា​ឆ្នាំ​២០១៧ នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) ២៤-២៥ វិច្ឆិកា ២០១៦

Category
Download now

0 comments

Add your comment

Your email address will not be published.